پودر Elafibranor (GFT505) - داروی جدید برای درمان NASH