دوز پودر IDRA-21 ، نیمه عمر ، مزایا ، عوارض جانبی و بررسی